Algemene Voorwaarden

De overeenkomst

 • De klant erkent van FluoTopics alle noodzakelijke inlichten te hebben gekregen, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord vanaf het moment dat hij bijlessen aanvraagt. Er kan enkel worden afgeweken van de voorwaarden mits er daaromtrent een schriftelijke overeenkomst is tussen FluoTopics en de klant.
 • De klant is vrij om het gewenste aantal uren bijles te kiezen. Dit mits dit conform is met de voorwaarden vermeld in paragraaf 2 van de algemene voorwaarden.

Organisatorisch

 • Indien de klant de bijles niet kan bijwonen, dient hij dit minstens 24 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip te laten weten aan de bijlesleerkracht. Indien de klant hieraan verzaakt, zal de klant een uur les worden aangerekend.
 • Iedere verkorting van een sessie omwille van laattijdigheid van de klant is integraal voor rekening van de klant. Hiervoor kan er geen terugbetaling worden gevraagd.
 • De lessen worden gegeven op een locatie die de klant zelf kan bepalen, in het centrum van Gent.
  Dit gebeurt in onderling overleg tussen de docent en de student.

Facturatie en betaling

 • De volledige lessenreeks wordt op voorhand betaald door de klant. Dit gebeurt binnen de 5 werkdagen na reservatie. Indien de lessen vroeger zouden plaatsvinden, dient het volledige bedrag voor de eerste bijles te worden gestort. Dit wordt gevraagd om de garantie te krijgen dat de bijlessen worden betaald.
 • Indien de klant een bepaald aantal lessen heeft besteld en er minder nodig heeft, wordt het resterend saldo teruggestort na afloop van de lessen. Hieraan zijn geen administratie- of andere kosten gekoppeld.
 • Na afloop van de lessen zal er afrekening worden overgemaakt aan de klant.
 • Indien de klant niet akkoord is met de gekregen factuur, dient deze dit binnen de 10 dagen na de datum vermeld op de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan FluoTopics.

Aansprakelijkheid

 • FluoTopics is slechts behouden tot een inspanningsverbintenis in het kader van de geleverde prestaties tussen de klant en de leerkracht. FluoTopics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade veroorzaakt ter aanleiding van een les of niet-prestatie van een les.

Extra

 • Het Belgisch recht is van toepassing op alle andere zaken die niet vermeld staan in de algemene voorwaarden.