Algemene Voorwaarden

De overeenkomst

 • De klant erkent van FluoTopics alle noodzakelijke inlichten te hebben gekregen, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord vanaf het moment dat hij bijlessen aanvraagt. Er kan enkel worden afgeweken van de voorwaarden mits er daaromtrent een schriftelijke overeenkomst is tussen FluoTopics en de klant.
 • De klant is vrij om het gewenste aantal uren bijles te kiezen. Dit mits dit conform is met de voorwaarden vermeld in paragraaf 2 van de algemene voorwaarden.

Organisatorisch

 • Indien de klant de bijles niet kan bijwonen, dient hij dit minstens 24 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip te laten weten aan de bijlesleerkracht. Indien de klant hieraan verzaakt, zal de klant een uur les worden aangerekend.
 • Iedere verkorting van een sessie omwille van laattijdigheid van de klant is integraal voor rekening van de klant. Hiervoor kan er geen terugbetaling worden gevraagd.
 • De lessen worden gegeven op een locatie die de klant zelf kan bepalen, bij voorkeur in het centrum van Gent.
 • Dit gebeurt in onderling overleg tussen de docent en de student.
 • De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de consument, zij het ouder of leerling (18+), aanvaard. De aanvaarding van de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden vloeit onweerlegbaar voort uit het plaatsvinden van de eerste samenkomst van consument met de leraar aangeboden door de onderneming. Aanvaard de consument het aanbod langs elektronische weg, dan bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De bevestiging vloeit voort uit de minimale kennisgave aan de consument dat de onderneming een leraar aan de consument heeft toegewezen. Zolang de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst herroepen binnen de 24u. Nadien is steeds de administratieve inschrijvingskost inbaar, indien er geen bijlesuren hebben plaatsgevonden worden er geen bijlesuren in rekening gebracht.

Facturatie en betaling

 • Bij laattijdige betaling wordt een schadebeding van 15% aangerekend, naast een maandelijkse interestvoet van
  3 procent. Beiden op het totaalbedrag van de factuur.
 • Bij wijziging van de prijs terwijl de overeenkomst nog loopt, zal de prijs in acht worden genomen die op de site stond tijdens het
  afsluiten van de overeenkomst.
 • Indien de klant een bepaald aantal lessen heeft besteld en er minder nodig heeft, wordt het resterend saldo teruggestort
  na afloop van de lessen indien er reeds op voorhand betaald is. Hieraan zijn geen administratie- of andere kosten gekoppeld.
 • Na afloop van de lessen zal er een afrekening worden overgemaakt aan de klant.
 • Indien de klant niet akkoord is met de gekregen factuur, dient deze dit binnen de 10 dagen na de datum
  vermeld op de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan FluoTopics.

Aansprakelijkheid

 • FluoTopics is slechts behouden tot een inspanningsverbintenis in het kader van de geleverde prestaties tussen de klant en de leerkracht. FluoTopics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade veroorzaakt ter aanleiding van een les of niet-prestatie van een les.
 • Fluotopics zal zijn gebruikers nakijken, maar accepteert geen verantwoordelijkheid voor de geselecteerde kandidaten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf de selectie en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van eigen criteria. De eindselectie en de beslissing om iemand toe te vertrouwen bijles te geven aan uzelf, u zoon of dochter, ligt volledig bij uzelf. Fluotopics is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties, geselecteerde kandidaten of het plaatsvinden van de bijles. Mocht u echter een slechte ervaring hebben gehad met één van onze gebruikers vragen we u vriendelijk ons dit te melden via e-mail op info@fluotopics.be
 • De afspraken maken met de leerling/leraar gebeurt volledig op eigen risico en initiatief.
 • De gebruiker die door een derde wordt gecontacteerd om zijn diensten aan te bieden (i.e. bijles geven) of die een derde contacteert om zijn diensten aan te vragen behoudt zich het recht om niet in te gaan op een verdere onderlinge overeenkomst. In dit geval heeft Fluotopics ook geen plichten om dit verder op te volgen of om de contactgegevens van een andere gebruiker van Fluotopics vrij te geven bij wijze van compensatie.

Vrijwaring

 • U vrijwaart Fluotopics volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

Extra

 • Het Belgisch recht is van toepassing op alle andere zaken die niet vermeld staan in de algemene voorwaarden.