Privacyverklaring Fluotopics

Algemeen

Fluotopics hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en
dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
(welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Fluotopics houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Fluotopics
Jacob Van Arteveldestraat 19
9050 Gentbrugge
info@fluotopics.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Fluotopics verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :

• contact opnemen om bijlessen te kunnen organiseren;
• informatiemails te versturen die rechtstreeks betrekking hebben op een of meerdere bijlesopdrachen;
• het doorsturen van een feedbackformulier;
• om de financiële transacties en de daarbij horende wettelijke (fiscale, sociale,…) bepalingen mogelijk te kunnen maken;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, e-mailadres en gsm nummer ouder indien de student jonger is dan 18 jaar, of er een kot in Gent centrum ter beschikking is;
• Studiegerelateerde kenmerken: studierichting en studiejaar

Bij de bijlesleerkrachten worden volgende extra gegevens gevraagd:

• Persoonlijke kenmerken: geboortedatum
• Gegevens qua voorkeur: vakken die de leerkracht wenst te geven
• Studiegerelateerde kenmerken: puntengemiddelde
• Rijksregisternummer
• Rekeningnummer
• Het al dan niet beschikbaar hebben van een auto

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen
verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan
is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming
voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking
daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Fluotopics bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na het afsluiten van een bijlesopdracht bij Fluotopics worden de gegevens niet langer dan 2 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Fluotopics van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met
ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website, www.fluotopics.be, om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u
adequaat te identificeren). Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Fluotopics kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging
doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 19/4/2020.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.